ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دبیر کمیته علمی:
مهندس فریده باقری

دبیر کمیته اجرایی:
مهندس محمدباقر فرهادیان

مسئول سایت:
مهندس لیلا عباسی کلیمانی

کمیته علمی:
دکتر مسیب سبزه ئی
دکتر نعمت الله رشیدنژاد عمران 
مهندس محمدباقر فرهادیان
دکتر محسن مؤذن 
دکتر محمدرضا جان نثاری
دکتر داریوش ادیب
دکتر فریبرز مسعودی

دکتر منصور قربانی
دکتر سریوات سمین پانیا
دکتر پژواک دیدار
مهندس پیش بین
مهندس مازیار نظری
مهندس محسن گلیجانی
مهندس شهسواری
مهندس کاشانی
مهندس امیر امام جمعه
مهندس سیدعلی اسماعیلی قوهکی
مهندس فریده باقری
مهندس لیلا عباسی کلیمانی
مهندس بهرام صادقی

مهندس سیده فریبا سجادی آلهاشم

کمیته داوری:
دکتر مسیب سبزه ئی
دکتر نعمت الله رشیدنژاد عمران 
دکتر منصور قربانی
مهندس محمدباقر فرهادیان
مهندس مازیار نظری
دکتر محسن مؤذن 
دکتر محمدرضا جان نثاری
دکتر داریوش ادیب
مهندس پیش بین
مهندس امیر امام جمعه
مهندس بهرام صادقی
مهندس سیده فریبا سجادی آلهاشم


کمیته اجرایی:
مهندس محمدباقر فرهادیان
مهندس بهمن مؤمنی
مهندس سیدعلی اسماعیلی قوهکی
مهندس فریده باقری
مهندس بهرام صادقی
مهندس لیلا عباسی کلیمانی
مهندس زهرا عزیزی
مهندس مهدی شوکتی

تاریخ درج : سه شنبه 6 اسفند 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 4423
آخرين تاريخ بازديد :25 مرداد 1397  20:41
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :